Βήματα Εγγραφής

Διαβάστε προσεκτικά τον Κανονισμό

Συμπληρώστε τη Φόρμα Εγγραφής

Επιλέξτε τρόπο πληρωμής και καταθέστε το αντίτιμο της συμμετοχής σας

Αποστείλετε τη Φόρμα Εγγραφής μαζί με την απόδειξη πληρωμής στο info@vinetum.gr
και κατόπιν βεβαιωθείτε ότι λάβατε επιβεβαίωση έγκυρης συμμετοχής

Αποστείλετε τα δείγματα
Ελαιόλαδου/ων έως την 10η Μαρτίου 2017

Αποστείλετε αποδεικτικό αντίγραφο φορτωτικής συνοδευόμενο από την απόδειξη πληρωμής στην εταιρεία VINETUM, info@vinetum.gr

Έντυπη Φόρμα Εγγραφής

Ηλεκτρονική Φόρμα Εγγραφής

Sorry. This form is no longer available.